Jacnia

Dzisiaj, w sobotę ruszamy o 11:00. Zapraszamy.

Regulamin

Stacja Narciarska

RAMOWY REGULAMIN STACJI NARCIARSKIEJ „JACNIA”

Mając na uwadze bezpieczeństwo klientów naszej stacji narciarskiej, prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego regulaminu.

Wszyscy przebywający na terenie naszej stacji są zobowiązani do zastosowania się do postanowień niniejszego regulaminu, regulaminów poszczególnych wyciągów, dekalogu narciarskiego FIS oraz poleceń obsługi.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1) Korzystanie z urządzeń transportu linowego odbywa się w godzinach otwarcia naszej stacji, na podstawie wykupionego biletu.
2) Zakup biletu/karnetu oznacza akceptację regulaminów urządzeń transportu linowego.
3) Osoby przebywające na stacji narciarskiej odpowiedzialne są nie tylko za własne zachowanie, lecz również za działanie sprzętu narciarskiego i snowboardowego, które używają.
4) Osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding, do ukończenia 16 roku życia, obowiązane są używać w czasie jazdy kasków ochronnych. Zaleca się uzywanie kasków wszystkim osobowm przebywającym na terenia tras narciarskich i nartostrad.
5) Osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości (pow.0,5‰) lub pod wpływem środków odurzających i substancji psychotropowych mają bezwzględny zakaz korzystania z urządzeń transportu linowego oraz tras narciarskich.

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA TRANSPORTU LINOWEGO - Wyciąg narciarski
1. Po przejściu bramki należy ustawić się w wyznaczonym miejscu podczepienia i poczekać na orczyk.
2. Kijki należy trzymać w jednej ręce ( pasek kijka nie może być na ręce).
3. Należy jechać wyznaczonym śladem, nie wolno „slalomować” na trasie podjazdu.
4. Nie chwytać na trasie pustych orczyków, nie wyczepiać się na trasie podjazdu.
5. Orczyk należy spokojnie wypuścić za ostatnią podporą ( w strefie wysiadania )
6. Przy wysiadaniu należy opuścić peron górny w nakazanym kierunku.
7. Nie wolno zatrzymywać się na peronie górnym ( w miejscu wysiadania ), należy go jak najszybciej opuścić.
8. Wyciąg może być zatrzymany z powodu awarii lub złych warunków atmosferycznych.
9. Po zatrzymaniu wyciągu, należy czekać na polecenia obsługi.

ZASADY KORZYSTANIA Z NARCIARSKICH TERENÓW ZJAZDOWYCH
1. Wszyscy narciarze i snowboardziści zobowiązani są do zjeżdżania tylko po wyznaczonych oraz czynnych trasach.
2. Trasy wyznaczone są naturalnymi granicami takimi jak : linie lasu, brzegi nasypów lub oznaczone siatkami lub fladrami
3. Narciarze i snowboardziści powinni także spodziewać się i omijać na trasie inne przeszkody, takie jak: hydranty i armatki systemu zaśnieżania, lampy oświetleniowe i inne sztuczne przeszkody.
4. Podczas jazdy wieczorowej i nocnej nakazuje się korzystanie wyłącznie z oświetlonych, czynnych tras.
5. Osoby uprawiające narciarstwo i snowboarding obowiązane są do przestrzegania reguł bezpiecznego narciarstwa i snowboardingu, a w szczególności:
- Zachowania się w taki sposób, by nie stwarzać niebezpieczeństwa ani szkody dla innej osoby.
- Zjeżdżania z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności oraz rodzaju i stanu trasy, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.
- Wybierania takiego toru jazdy by uniknąć zdarzenia z innym zjeżdżającym, znajdującym się przed nim.
- Wyprzedzania tylko w takiej odległości, która zapewni wyprzedzanemu wystarczającą przestrzeń dla wszystkich jego manewrów.
- Wjeżdżania na trasę zjazdu lub po zatrzymaniu – znowu ruszania, po uprzednim sprawdzaniu czy można to uczynić bez zagrożenia dla siebie i innych.
- Unikania zatrzymań na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej widoczności. Po ewentualnym upadku należy usunąć się z toru jazdy tak szybko, jak to możliwe.
- Podchodzenia lub schodzenia wyłącznie poza granicami trasy zjazdowej.
- Przestrzegania znaków narciarskich umieszczonych na trasie zjazdowej.
- W razie zauważenia wypadku, każdy kto znajdzie się w pobliżu, winien zabezpieczyć to miejsce i służyć poszkodowanemu pomocą.
- Każdy uczestnik wypadku; sprawca, poszkodowany lub świadek jest zobowiązany podać służbom ratowniczym swoje dane osobowe.

Działania ratownicze na stacji
1. Działania ratownicze prowadzone są przez uprawnionych ratowników narciarskich znajdujących się na stacji narciarskiej
2. Zauważony wypadek należy zgłosić do ratownika dyżurnego lub obsługi
3. Telefony alarmowe:
601 100 300 – GOPR/TOPR – w górach
112 - Centrum Powiadamiania Ratunkowego
4. Osoby znajdujące się na stacji mają bezwzględny obowiązek ustąpienia pierwszeństwa zespołom wykonującym działania ratownicze.

Pojazdy silnikowe na trasach narciarskich
1. Zabrania się wjazdu na narciarskie trasy zjazdowe wszelkich pojazdów silnikowych, za wyjątkiem:
Uprzywilejowanych pojazdów: służb ratowniczych, policji, służb ochrony przyrody – zaopatrzonych w sygnały świetlne w kolorze niebieskim i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie.
Pojazdów obsługi stacji narciarskiej – wyposażonych w ostrzegawczą sygnalizację świetlną w kolorze żółtym oraz sygnalizację dźwiękową.
2. Osoby znajdujące się na trasie zjazdowej mają obowiązek ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego przez ustąpienie mu pierwszeństwa przejazdu.

Polityka prywatności

Nekon Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie na swoją potrzebę. Odbywa się to zgodnie z obowiązującym prawem – ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednol. Dz.U. z 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Serwis jacnia.pl przechowuje zapytania http kierowane dobrowolnie do naszego serwera poprzez formularze: zamówień, rezerwacji, formularz kontaktowy/do zadawania pytań. Dane osobowe podane w polach formularza używane są tylko i wyłącznie na potrzebę wykonania usługi i udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

Warunkiem otrzymywania bezpłatnego newslettera jacnia.pl jest wpisanie odpowiednich danych w formularzu, które automatycznie zostaną dodane do listy mailingowej.

Subskrybent ma prawo w dowolnym czasie usunąć swoje dane i zrezygnować z dalszego otrzymywania newslettera. W tym celu należy kliknąć w link rezygnacji będący nieodzownym elementem każdego newslettera.

Dane użytkowników, którzy zarejestrowali się w systemie newsletter jacnia.pl, wykorzystywane są tylko w celach wysyłania informacji o działalności firmy w postaci wiadomości e-mail. Żadne dane identyfikacyjne nie są i nie będą przekazywane osobom trzecim.

W przypadku naruszenia przez użytkownika polityki prywatności lub prawa, jego dane mogą być udostępnione odpowiednim organom państwowym lub samorządowym jeżeli prawo będzie tego nakazywało.

Serwis jacnia.pl może wykorzystywać pliki cookies, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu. Pliki cookies nie pozwalają na identyfikację użytkownika, za ich pomocą nie są również przetwarzane dane osobowe.

Nekon Sp. z o.o zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności. Nowe ustalenia obowiązują użytkowników od momentu udostępnienia ich w serwisie jacnia.pl.

Każdy, kto korzysta z formularzy zamówień, rezerwacji, formularza kontaktowego oraz systemu newsletter jacnia.pl, akceptuje zasady niniejszej polityki prywatności.

Ośrodek wypoczynkowy

Doba w ośrodku wypoczynkowym trwa od godziny 16:00 pierwszego dnia pobytu Gościa do godziny 12:00 dnia następnego

 1. Gość określa czas pobytu, jednak w przypadku jego braku przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 12:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Uwzględniamy życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości. Za przdłużenie doby hotelowej pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem.
 2. Osoby nie zameldowane mogą przebywać na terenie ośrodka do godz. 22:00.
 3. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 7:00 dnia następnego.
 4. Mamy obowiązek zapewnić:
  • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę,
  • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie
  • w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte
 5. Na życzenie Gościa ośrodek wypoczynkowy świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  • udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą
  • budzenie o wyznaczonej godzinie
  • przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w wyznaczonym miejscu
 6. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 7. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 8. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób jak też za szkody wynikłe z nieprzestrzegania regulaminu.
 9. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, okien oraz kranów instalacji wodociągowej, a klucz pozostawić w recepcji.
 10. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 11. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 12. Można odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin ośrodka wyrządzając szkodę w mieniu lub mieniu Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników albo innych osób przebywających w obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania obiektu.
 13. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez Gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, przechowuje się te przedmioty przez 3 miesiące.
 14. Nie ma możliwości pobytu Gościa ze zwierzęciem.
 15. Zabrania się:
  • stosowania prowizorycznych podłączeń instalacji elektrycznej
  • używania własnych urządzeń elektrycznych takich jak grzałka, piecyk, żelazko
  • palenia tytoniu we wszystkich  pomieszczeniach budynku ośrodka wypoczynkowego
  • owijania lub okrywania punktów oświetleniowych papierem lub tkaniną
  • używania sprzętu i urządzeń gaśniczych niezgodnie z przepisami
  • nieuzasadnionego włączania przycisków alarmowych
  • pozostawiania włączonych urządzeń elektrycznych bez nadzoru
  • zakłócania ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do 7:00
  • wprowadzania jakichkolwiek zwierząt do wnętrz ośrdka wypoczynkowego
 16. Za naruszenie regulaminu pobierana jest opłata karna w wysokości 200,- zł za każde stwierdzenie naruszenia regulaminu oraz dodatkowo gość zobowiązany jest pokryć szkody materialne wynikłe z nieprzestrzegania regulaminu. (Np. opłacić dodatkowe sprzątanie wynikłe z palenia tytoniu w pokoju lub wprowadzenia zwierzęcia do obiektu)
 17. W przypadku zauważenia pożaru prosimy:
  • natychmiast powiadomić Recepcję
  • po usłyszeniu komunikatu o pożarze kierować się do wyjścia
  • zgodnie z oznaczonym zielonymi strzałkami kierunkiem ewakuacji
  • powiadomić o osobach, które ewentualnie mogły pozostać w pomieszczeniach zagrożonych pożarem nie korzystać z windy

 

Dyrekcja Obiektu

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce PrywatnościZamknij